Contact Us : 

Devruya Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Chennai : Polt no. 30, Anand Nagar,
Santosh Puram, Chennai - 601302
Tamilnadu, India
Ph : 91-044-22781697
Cell : 0 98842 83520
Email : vish@devruya.co.in / info@devruya.co.in


Mumbai : B-2, G 89, GES Sector - 20,
Belapur C.B.D, Navi Mumbai - 400 614
Maharashtra, India
Ph : 91-022-27575691